Du er her

Språk

Kanyler

Kanyletyper

Trakeostomikanyler er laget av plast, silikon eller sølv og har ulik funksjon, kurvatur og ulike størrelser. Kanylen kan være med eller uten innerkanyle, være med eller uten cuff (ringformet ballong rundt kanylen), og den kan være med eller uten fenestrering (vindu). Når komplikasjoner eller uvanlig anatomi krever det, kan en lage spesialtilpassede kanyler som passer til brukeren. De fleste klarer seg med en standardkanyle. Kanylen fester en med et bånd rundt halsen.

Valg av kanyler avhenger av pasientens luftveier og funksjonelle behov. Rutiner og erfaringer hos de som har ansvaret for behandlingen og de erfaringer pasienten gjør seg underveis vil også ha betydning. Valg av kanyle kan også endres ved behov. Av sikkerhetsmessige grunner skal brukeren ha en reservekanyle, eventuelt innerkanyle (om brukeren har det) og en ventilasjonsbag hjemme.

Kanylene har en standardisert diameter på tilkoplingspunktet for respiratorslange eller ventilasjonsbag.

Innerkanyle

En trakeostomikanyle kan være med eller uten innerkanyle. Innerkanyle er en kanyle du kan ha inne i trakeostomikanylen. Denne innerkanylen kan en fjerne raskt dersom brukeren får en sekretstagnasjon eller slimpropp i kanylen. Innerdiameter reduseres imidlertid, og dette kan påvirke ventilasjon. Innerkanyler fins både i plast og silikon.

Skifte av kanyle og innerkanyle

Regelmessig kanyleskift er nødvendig av hygieniske og sikkerhetsmessige årsaker. Hyppig skifte kan redusere risiko for infeksjon, granulomdannelse og kanyleokklusjon. 


Anbefaling: Kanyler skiftes hver 30. dag eller hyppigere, for eksempel ved mistanke om at kanylen begynner å bli tett, og særlig som mistanken vedvarer etter at andre tiltak for å åpne luftveier er forsøkt (sug, hostemaskin, skifte av innerkanyle evt).

Rengjøring av kanyle

For å unngå infeksjoner anbefales at kanylen (inner- og ytterkanylen) taes ut og rengjøres regelmessig. Prosedyren bør forberedes, pasienten informeres og nødvendig utstyr må være på plass når rengjøringen starter.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/Trakeostomi.aspx

Fremgangsmåte ved skifte av innerkanyle

Under ser dere et eksempel på hvordan en fremgangsmåte kan være for skifte av innerkanyle, i dette tilfellet en Bivona Trachealkanyle TTS.

Utstyr

 • Rene, ikke sterile hansker
 • Skiftesett (pinsett og vasketupfere)
 • Evt. vattpinner + salve
 • Splittkompress
 • Innerkanyle
 • NaCl 9 mg/ml til hudvask (evt Klorhexidin 1%)
 • Trakeostomibånd med borrelås
 • Søppelspann

Forberedelse

 • Finn fram utstyret nevnt over og plasser det lett tilgjengelig
 • Informér pasienten om hva som skal skje
 • Plassér pasienten i en stilling som gjør det mulig å strekke ut og samtidig bøye nakken

Gjennomføring

 • Vask hendene grundig med såpe under rennende vann, alternativt godkjent desinfeksjonsmiddel
 • Ta på rene hansker
 • Fjern innerkanylen fra kanylen: hold i kanyleskjoldet, ta tak i ringen på innerkanylen og dra den ut av den låste posisjonen
 • Sett inn ny innerkanyle – og trykk den ”i lås”.
 • Løsne kanylebåndet og fjern den gamle splittkompressen mens kanylen holdes på plass
 • Inspiser trakeostomiåpningen:
  • Infeksjonstegn: sårhet, puss, hevelse, farget slim
  • Granulasjonsvev (”villkjøtt”): evt. pensle med lapis (eller fjernes av lege). Kan også pensle med Nelex som er synonymt med Albothyl-konsentrat 36 % vaginalløsning – 100 ml flaske.
  • Blødning
 • Vask huden omkring kanylen med tupfer fuktet med NaCl 9 mg/ml
  (Ved infeksjon i stoma: vask med Klorhexidin 1 %)
 • Tørk godt rundt stoma, bruk kompress og pinsett
 • Ved rødt og irritert stoma kan det evt. smøres med litt salve – f.eks. støtputesalve eller sinksalve på rødt område.
 • Ved infeksjon: smør på desinfiserende krem - Brulidine 0,15 % eller Cavilon barrierefilm (eske med 25 stk x 1 ml med svamp).
 • Legg en ny splittkompress under kanylevingene
 • Fest på kanylebåndet. Det skal sitte så godt fast at du klarer å få én til to fingre under båndet i nakken. Kanylebåndet skiftes ved behov

NB! Innerkanylen kastes etter én måneds bruk.

Etterarbeid

 • Rydd bort utstyr
 • Kast brukt materiell
 • Vask hendene

Under ser du eksempel på en fremgangsmåte.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/Trakeostomi.aspx

Rengjøring av innerkanyler

Det er viktig at en følger anbefalte fremgangsmåter for rengjøring av innerkanyle, slik at en forebygger infeksjoner.

 • Rengjør innerkanylen med sterilt saltvann. Bruk rengjøringsbørste for Bivona innerkanyle (BICSWB, kanylebørste, Bivona trakeostomi)
 • Innerkanylen skal ikke legges i bløt
 • Før rengjøringsbørsten inn i innerkanylen og vri rundt samtidig som den trekkes ut
 • Kast børsten etter bruk
 • Sjekk at innerkanylen er ren og fri for smuss – hvis ikke, gjenta rengjøringsprosedyren med ny rengjøringsbørste til kanylen er ren
 • Sjekk innerkanylen for skade eller knekk etter at den er rengjort. Hvis den er skadet, må den kastes og erstattes med en ny
 • La innerkanylen lufttørke
 • Pakk den inn i steril kompress

NB! Innerkanylen kastes etter én måneds bruk.

Etterarbeid

 • Rydd bort utstyr
 • Kast brukt materiell
 • Vask hendene

Anbefaling: Innerkanylen bør rengjøres morgen og kveld. Ytterkanylen rengjøres i forbindelse med skifte, minimum én gang per måned. Inspiser kanylen(e) nøye etter rengjøring med hensyn på sprekkdannelse og skader, og kontroller at skjoldet ikke har løsnet fra kanylen.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/heimerespiratorbehandling/Sider/Trakeostomi.aspx